szukaj w opisach


 
Filmy DVDFilmy DVD

GŁOSY PTAKÓWGŁOSY PTAKÓW

InneInne

KalendarzeKalendarze

MUZYKAMUZYKA

Programy komputeroweProgramy komputerowe

NAGRANIA AUDIONAGRANIA AUDIO

KSIĄŻKIKSIĄŻKI

KARTY i InneKARTY i Inne

 
Regulamin Sklepu
Kontakt
System Punktów FAQ
Mapa strony
 

Akceptuję zasady
  
 
 

Nr konta do wpłat:  50 1020 5558 1111 1693 1000 0009

Nasz facebook!

WARSZTATY

Kriya Jogi - Katowice 28-30 Listopada 2014

Więcej na www.krijajoga.eu 

 

Głosuj na naszą stronę
TOP LISTY


  

Toplista muzyki relaksacyjnej

 

 

 

Wysyłki i płatności:

Przelew: Koszt wysyłki przy wpłacie na konto do wartości zamówienia 120zł - 6,90zł.

pow. 120zł. wysyłka gratis. 
 
Karta Płatnicza: Koszt wysyłki przy płatności kartą do 120zł. 8zł.
powyżej 150zł. wysyłka gratis.
 
Pobranie: Płatność przy odbiorze do 120zł. wartości zamówienia - 15,50
pomiędzy 120-200zł.koszt wysyłki 12zł. pow. 200zł. 0zł. 
wysyłka gratis pow. 200zł.
 
Koszty wysyłki zagranicznej jest uzależniony od wagi przesyłki: mimimalny koszt 18zł. płatność kartą lub przelewem (ok. 3 płyt CD)  

(wszystkie wysyłki są priorytetowe)

 

 

 

 
Leszek Żądło

Jestem psychotronikiem z powo?ania. Od dzieci?stwa interesowa?em si? etnografi?, religioznawstwem, magi? i rozwojem duchowym. Pierwsze mistyczne do?wiadczenie w wieku kilkunastu lat spowodowa?o moje uzdrowienie z choroby, kt?rej przyczyn lekarze nie potrafili ustali?. Przez wiele lat owo do?wiadczenie nie mia?o na mnie ?adnego wp?ywu, poniewa? racjonalistycznie traktowa?em je jako halucynacje zwi?zane z wysok? gor?czk?.

Po uko?czeniu studi?w pedagogicznych pracowa?em w szkole ?redniej, gdzie zetkn??em si? z wieloma problemami m?odzie?y. Przez ca?y czas pracy mia?em do m?odych ludzi niekonwencjonalne podej?cie, co ugruntowa?o mnie w przekonaniu, ?e mo?na dotrze? do ka?dego, pod warunkiem, ?e mu si? to w odpowiedni spos?b przedstawi. W szkole nauczy?em si? przek?ada? wiedz? i za?o?enia teoretyczne na praktyk?. Te do?wiadczenia pomog?y mi w pisaniu ksi??ek i prowadzeniu wyk?ad?w oraz zaj?? terapeutycznych.

W tym miejscu chc? zwr?ci? uwag? wszystkim, kt?rzy po przej?ciu kilku kurs?w usi?uj? ?wiadczy? us?ugi w zakresie niekonwencjonalnej pomocy, ?e przez wiele lat nie pobiera?em za swe us?ugi ?adnych pieni?dzy. Trwa?o to tak d?ugo, a? mia?em pewno??, ?e to, co robi?, robi? naprawd? dobrze i profesjonalnie. Nawet obecnie nieodp?atnie wykonuj? us?ugi zwi?zane z eksperymentami nad nowymi sposobami pomagania innym. Uwa?am, ?e to jest OK.

Ucz?c si? pomagam innym, poniewa? i oni w ten spos?b pomagaj? mnie. Ale kiedy ju? si? naucz?, mam prawo pobiera? honorarium.

Odk?d zaj??em si? praktycznie sprawami rozwoju duchowego i psychotroniki, staram si?, by moje dzia?ania s?u?y?y mnie i wielu ludziom, kt?rzy s? gotowi przyj?? niekonwencjonaln? pomoc i rozwija? si? duchowo. - Od wielu lat prowadz? zaj?cia zwi?zane z Hun? i terapi? reinkarnacyjno - regresywn?. Obejmuje ona takie elementy, jak afirmacje, medytacja, modlitwa, wizualizacja oraz sesje regresingu. Dzi?ki nim poprawi?em swoje ?ycie i z wdzi?czno?ci ucz? tego innych.

To, co robi?, do niczego ludzi nie obliguje. Ci, co chc?, korzystaj? z pomocy i osi?gaj? bardzo dobre rezultaty poprawiaj?c jako?? swego ?ycia, swych zwi?zk?w, znajduj?c lepsz? prac?, odnajduj?c poczucie bezpiecze?stwa itd. Wielu z nich, ale nie wszyscy, znajduje odpowiedzi na swoje w?tpliwo?ci religijne. Po prostu, zaczynaj? rozumie? i czu?, ?e B?g jest obecny w ich ?yciu niezale?nie od wyznawanej religii (a mam kontakt z buddystami, hinduistami, muzu?manami, ateistami, ewangelikami, zielono?wi?tkowcami, czy ?wiadkami Jehowy i innymi).

Nie ingeruj? w cudze pogl?dy religijne, ale te? nikogo nie b?d? zapewnia?, ?e jego religia jest najlepsza. Staram si? ?y? w zgodzie z najwy?szym dobrem moim i innych, i dostrzegam coraz mniej konflikt?w mi?dzy jednym i drugim. Jestem wegetarianinem, a wegetarianizm wybra?em dlatego, ?e czuj? si? z tym lepiej i przyjemniej. - przesta?em chorowa? i czuj? si? znacznie lepiej i znacznie l?ej.

Kiedy? musia?em zastosowa? i wypr?bowa? na sobie r??ne zabiegi niekonwencjonalnego uzdrawiania, poniewa? tradycyjna medycyna okaza?a si? bezradna wobec moich schorze?. Uda?o si?, wi?c naby?em pewno?ci, ?e te metody dzia?aj?. Wielu z nich nauczy?em si? praktycznie, dzi?ki czemu pomaga?em ludziom. Dzi?, zamiast uzdrawia?, wol? uczy? innych, jak sami mog? odzyska? zdrowie.

Opr?cz zajmowania si? uzdrawianiem i psychoterapi? pisz? i wydaj? ksi??ki oraz nagra?em kilkana?cie kaset. Pomagaj? one wielu ludziom, co uwa?am za ogromnie cenny wk?ad w przemian? ?wiadomo?ci naszego spo?ecze?stwa, kt?re akurat stan??o na rozdro?u miedzy katolicko - socjalistycznym systemem warto?ci, a konieczno?ci? dostosowania si? do warunk?w kapitalistycznych. Uwa?am, ?e one doskonale wype?niaj? luk? w ?wiadomo?ci.

Ponadto jestem radiestet? i zdarza mi si? wyst?powa? w roli jasnowidza. Zajmuj? si? te? niekonwencjonalnymi metodami doradztwa dla ma?ych i ?rednich firm. Obejmuje ono m. in. analiz? przydatno?ci pracownik?w, testy uczciwo?ci i przede wszystkim badanie kandydat?w na pracownik?w. Dzi?ki temu kilku moim kontrahentom uda?o si? unikn?? zatrudnienia oszust?w i z?odziei na odpowiedzialnych stanowiskach.

Pasjonuje mnie rozw?j duchowy, ale jak najbardziej praktyczny, a nie nieprzytomne bujanie w ob?okach.

Obecnie mam do zaoferowania:

  • kursy Huny I i II stopnia
  • Roczn? Szko?? Regresingu oraz
  • wczasy z praktykami duchowymi i regresingiem na lato.
 
  Jesteś niezalogowany
  W koszyku jest: 0 produkt(ów)
  Wartość koszyka: 0.00 PLN
 Zapomniałeś hasła?

Nowe konto
 
01. 30 minut dla skutecznej komunikacji
02. Alfa Synhro Theta 2
03. Leczące afirmacje
04. Medytacje Erotyczne
05. Prosperująca świadomość
06. Samouzdrawianie
07. Samouzdrawianie Metodą Huny
08. Szkoła Optymizmu
09. Twórcze działanie
10. Uzdrawianie Związku z Bogiem
 
 
 
Diagnostyka karmic...
Diagnostyka karmic...
Dodaj Produkt do Przechowalni Diagnostyka karmic...
Zobacz Produkt  Diagnostyka karmic...
Samoleczenie metod...
Samoleczenie metod...
Dodaj Produkt do Przechowalni Samoleczenie metod...
Zobacz Produkt  Samoleczenie metod...
5 przemian w kuchn...
5 przemian w kuchn...
Dodaj Produkt do Przechowalni 5 przemian w kuchn...
Zobacz Produkt  5 przemian w kuchn...
Metody oczyszczani...
Metody oczyszczani...
Dodaj Produkt do Przechowalni Metody oczyszczani...
Zobacz Produkt  Metody oczyszczani...
Woda Utleniona na ...
Woda Utleniona na ...
Dodaj Produkt do Przechowalni Woda Utleniona na ...
Zobacz Produkt  Woda Utleniona na ...
 
Informacje
Pr. Partnerski - logowanie

Projekt i wykonanie PixMedia © Alfaton